خانه / آثار و تالیفات

آثار و تالیفات

کتاب:

  • مومنی، حجت الله، یساوند، شادی، رمضانی سرخی، همایون، ( ۱۳۹۵ )،

برگردان انگلیسی به فارسی کتاب سیستم مدیریت کیفیت

استانداردهای  IMS( ISO9001:2015 ,سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015،

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  OHSAS18001:2007 )،

انتشارات مهر آفاق، ۲۱۰ صفحه

مقالات مجلات علمی پژوهشی:

  • زارع مهرجرد، یحیی، مؤمنی، حجت الله، برقی، شاهین ( ۱۳۸۹). الگوی ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در پروژه­های پتروشیمی؛ رویکرد تکنیک­های تصمیم گیری – تکنیک بردا، نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۳۸۹
  • زارع مهرجرد، یحیی، مؤمنی، حجت الله، برقی، شاهین ( ۱۳۹۰). به کارگیری روش فوق ابتکاری- شبیه سازی تبرید تدریجی برای حل مسایل زنجیره تامین، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن سال هشتم پاییز ۹۰
  • علی محمدی اردکانی ، مجید، میرغفور، سید حبیب الله، میرفخرالدینی، سیدحیدر، دامکی، علی محمد، مومنی، حجت اله (۱۳۸۸). ارزیابی کارایی نسبی بیمارستانهای دولتی استان یزد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید صدوقی یزد، دوره هفدهم، شماره دوم، بهار ۱۳۸۸
  • سعیدا ارداکانی، سعید، برقی، شاهین، ابراهیمی، خلیل، مومنی، حجت اله ( ۱۳۹۱). ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت خدمات در صنعت گردشگری، مجموعه مقالات صنعت گردشگری ۱۳۹۱
  • صیادی تورانلو، حسین، محمودی میرهاشم، وحید، مومنی، حجت الله ( ۱۳۹۱ ). ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان با ارائه مدل برنامه‌ریزی خطی چند هدفه مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین، ۱۳۹۱