خانه / خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

برگزاری دوره های  آموزشی تخصصی حوزه های مدیریت کیفیت. مدیریت منابع انسانی . آموزشهای  توسعه مهارتهای مدیریتی . مدیریت استراتژی  و تعالی سازمانی

الف-۱: دوره های آموزشی حوزه مدیریت کیفیت:

 • دوره آموزشی مفاهیم مدیریت کیفیت و آشنایی با استانداردهای IMS برای کارشناسان و مدیران

 

الف-۲: دوره های آموزشی حوزه مدیریت منابع انسانی:

 • دوره های آموزشی تجزیه تحلیل شغل
 • طراحی ساختار سازمانی
 • ارزیابی عملکرد
 • کانونهای ارزیابی و روشهای ارزیابی شغل و شاغل
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
 • طبقه بندی مشاغل
 • ارزشیابی مشاغل با متد هی و جی گروپ
 • آموزش استاندارد ISO 10015 و ISO 29990مدیریت فرآِیند آموزش
 • کارگاه استاندارد مدیریت فرآیند آموزش ( ایزو ۱۰۰۱۵ ) برای کارشناسان آموزش
 • روشهای نیازسنجی آموزشی و تدوین کتابچه دوره های آموزشی
 • روشهای ارزیابی و اثربخشی دور های آموزشی و بازگشت سرمایه در آموزش
 • دوره آموزشی مدلهای شایستگی در سازمان
 • دورهای آموزشی مدلهای استعداد یابی و جانشین پروری در سازمان

 

الف -۳ : آموزشهای  توسعه مهارتهای مدیریتی  – آموزشی حوزه مدیریت استراتژی  و تعالی سازمانی

 • دوره های آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM برای کارشناسان و مدیران
 • سمینار آموزشی آشنایی با روشهای خودارزیابی در جایزه تعالی سازمانی
 • کارگاه آموزشی شبیه سازی جایزه در روش خودارزیابی جایزه تعالی سازمانی
 • کارگاه آموزشی اظهارنامه نویسی و نکات کلیدی در ارزیابی تعالی سازمانی
 • کارگاه آموزشی مدیریت زمان
 • کارگاه آموزشی مدیریت کار تیمی ( Team Working )
 • پکیج دوره های آموزشی ویژه کارکنان جدید الاستخدام ( پرورش کارمندان، اصول برقراری ارتباط مؤثر، رفتارسازمانی و..)
 • پکیج دوره های آموزشی ویژه مدیران و سرپرستان ( پرورش مهارتهای سرپرستی ۱و۲، اصول و فنون مذاکره، مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته، مدیریت رهبری و کار تیمی، مدیریت انتظارات در سازمان، مدیریت ارزیابی عملکرد و..)

 

ب: برگزاری دوره های آموزشی:

 • دوره سبک های مدیریت و رهبری برای مدیران شرکت
 • سمینار آموزشی نقش رهبری واستراتژی در تعالی سازمانی برای مدیران
 • سمینار آموزشی نظام مدیریت شایستگی و جانشین پروری و ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی برای مدیران آموزش
 • سمینار روشهای آموزش الکترونیکی (LMS) و نرم افزار Adobe Connect ( آموزش آنلاین و وب کنفرانس )،
 • سمینار آموزشی ارزشیابی مشاغل با مدل هی گروپ
 • سمینار آموزشی معماری سازمانی و طراحی ساختار با مدل زاکمن

مشاوره و اجرای نیازسنجی آموزش مشاغل