خانه / سوابق اجرایی

سوابق اجرایی

نوع فعالیت:
·   کارشناس ارشد بهبود روشها و سیستمها
·   برنامه ریزی و بالانس خط تولید
·   تدریس دوره های منابع انسانی و مدیریتی
·   مسئول انبارهای پروژه
·   کارشناس ارشد آموزش
·   رئیس آموزش
·   رئیس مهندسی ساختار و روشها و بهره وری