خانه / سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی

مقطع    رشته گرایش
·   دکتری مدیریت منابع انسانی
·   کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید
·   کارشناسی مدیریت صنعتی

 

 

رساله دکتری:

مدلهای شایستگی در مدیریت منابع انسانی و مدلهای شایستگی های کلیدی رقابتی در سازمان

رساله کارشنای ارشد:

پیش بینی ماندگاری نیروی انسانی در پروژه های پتروشیمی منطقه اقتصادی انرژی پارس ( عسلویه ) با مدل شبکه های عصبی

رساله کارشناسی:

  • طراحی مدل برنامه ریزی موجودی و سفارش قطعات ( MRP ) در شرکت ابزاران
  • ارزیابی کار زمان ( کارسنجی و زمان سنجی ) و تدوین فرآیند استاندارد فعالیت ها ( PFD ) در شرکت هرمز دوچرخ