خانه / سوابق تدریس دانشگاه

سوابق تدریس دانشگاه

  • استاد درس پژوهش عملیاتی ۱، جهاد دانشگاهی
  • استاد درس مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، بسته نرم افزاری SPSS و Excel در دو سطح مقدماتی و پیشرفته
  • استاد درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری و مدیریت دو سطح مقدماتی و پیشرفته،
  • استاد درس آمارکاربردی رشته های حسابداری و مدیریت دو سطح مقدماتی و پیشرفته،
  • استاد درس روش تحقیق در دو سطح مقدماتی و پیشرفته
  • استاد درس روش تحقیق و آمار در مدیریت، گروه مدیریت، و مدرس نمونه دانشگاه های پیام نورواحد بین المللی منطقه ویژه پارس (عسلویه ) و دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • استاد درس مدیریت نگهداری و تعمیرات ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نورواحد بین المللی منطقه ویژه پارس (عسلویه ) سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
  • استاد درس ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور واحد بین المللی منطقه ویژه پارس ( عسلویه ) سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
  • استاد درس مدیریت عمومی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها و روشها،