خانه / سوابق تدریس در صنعت

سوابق تدریس در صنعت

 • کارگاه آموزشی مدیریت زمان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بهار ۱۳۹۲
 • کارگاه آموزشی روشهای تحقیق و آمار و تدوین پروپوزال و پایان نامه پژوهشی، دانشگاه پیام نور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه، ۱۳۹۲
 • کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آراستگی محیط کار ( ۵S ) پارک علم و فن آوری بوشهر تابستان ۱۳۹۲
 • کارگاه آموزشی مدیریت کار تیمی ( Team Working ) منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تابستان ۱۳۹۲
 • دوره آموزشی مفاهیم مدیریت کیفیت و آشنایی با استانداردهای IMS برای کارشناسان و مدیران، پتروشیمی جم، بهار و تابستان ۱۳۹۱
 • دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای IMS برای کارشناسان و مدیران، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس-عسلویه، تابستان ۱۳۹۲
 • پکیج دوره های آموزشی ویژه کارکنان جدید الاستخدام ( پرورش کارمندان، اصول برقراری ارتباط مؤثر، رفتارسازمانی و..) شرکت پتروشیمی جم سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲
 • پکیج دوره های آموزشی ویژه مدیران و سرپرستان ( پرورش مهارتهای سرپرستی ۱و۲، اصول و فنون مذاکره، مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته، مدیریت رهبری و کار تیمی، مدیریت انتظارات در سازمان، مدیریت ارزیابی عملکرد و..) شرکت پتروشیمی جم از سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
 • دوره های آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM برای کارشناسان و مدیران،پتروشیمی جم، تابستان و پاییز ۱۳۹۲
 • سمینار آموزشی آشنایی با روشهای خودارزیابی در جایزه تعالی سازمانی، شرکت راهبران پتروشیمی، زمستان ۱۳۹۲
 • کارگاه آموزشی شبیه سازی جایزه در روش خودارزیابی جایزه تعالی سازمانی، شرکت راهبران پتروشیمی، زمستان ۱۳۹۲
 • کارگاه آموزشی ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی (S )، شرکت راهبران پتروشیمی، زمستان ۱۳۹۲
 • کارگاه آموزشی اظهارنامه نویسی و نکات کلیدی در ارزیابی تعالی سازمانی، شرکت راهبران پتروشیمی، پاییز و زمستان ۱۳۹۲
 • کارگاه استاندارد مدیریت فرآیند آموزش ( ایزو ۱۰۰۱۵ ) برای کارشناسان آموزش، راه آوران فنون پتروشیمی، بهار ۱۳۹۳
 • دوره آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM برای سرپرستان، پتروشیمی کاویان، تابستان ۱۳۹۳
 • کارگاه مهارتهای سرپرستی و رفتارسازمانی برای سرپرستان، پتروشیمی کاویان، پاییز ۱۳۹۳
 • دوره سبک های مدیریت و رهبری برای مدیران شرکت پتروشیمی مهاباد، زمستان ۱۳۹۴
 • دوره آشنایی با روشهای نیازسنجی آموزشی و روشهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برای رؤسای واحدها، پتروشیمی مهاباد، زمستان ۱۳۹۴
 • دوره آشنایی با استانداردهای مدیریت کیفیت جامع( IMS ) و تغییرات ویرایش ۲۰۱۶ برای رؤسای واحدها، پتروشیمی مهاباد، زمستان ۱۳۹۴
 • دوره آشنایی با تغییرات مدل تعالی سازمانی EFQM ویرایش ۲۰۱۳ برای کارشناسان و مدیران، شرکت پازارگاد عسلویه، تابستان ۱۳۹۴
 • سمینار آموزشی نقش رهبری واستراتژی در تعالی سازمانی برای مدیران، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، زمستان ۱۳۹۴
 • سمینار آموزشی نظام مدیریت شایستگی و جانشین پروری و ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی برای مدیران آموزش،پتروشیمی های منطقه اقتصادی پارس، زمستان ۱۳۹۴
 • سمینار روشهای آموزش الکترونیکی (LMS) و نرم افزار Adobe Connect ( آموزش آنلاین و وب کنفرانس )، پتروشیمی منطقه پارس، زمستان ۱۳۹۴
 • سمینار آموزشی ارزشیابی مشاغل با مدل هی گروپ، شرکت پژوهان تدبیر، بهار ۱۳۹۵
 • سمینار آموزشی معماری سازمانی و طراحی ساختار با مدل زاکمن، شرکت های منطقه اقتصادی پارس، بهار ۱۳۹۵