خانه / عضویت ها و مدارک

عضویت ها و مدارک

  • ممیز رسمی ISO 9001
  • ارزیاب تعالی سازمانی سازمان مدیریت بهره وری ایران
  • ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی مدیریت بهره وری ایران
  • عضو انجمن علوم و مدیریت ایران
  • سردبیر نشریه پژوهشی راهبرد
  • عضو کمیته ارزیابی مجلات و مقالات علمی و پژوهشی دانشگاه یزد
  • عضو انجمن نظام پیشنهادها
  • عضو جامعه مدرسین هیات علمی دانشگاه های منطقه ویژه انرژی پارس (واحد بین المللی پیام نور و علمی کاربردی) و مدرس برتر منطقه سال ۹۳
  • عضو کمیته پژوهشی پارک علم و فن آوری استان بوشهر، پژوهشگر برتر حوزه مدیریت سال ۹۴