خانه / خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

برگزاری دوره های  آموزشی تخصصی حوزه های مدیریت کیفیت. مدیریت منابع انسانی . آموزشهای  توسعه مهارتهای مدیریتی . مدیریت استراتژی 

It is possible throughout the class of writing you will wander of 90 minutes. It’s full of unique ideas all which will fight to dominate. Do that just when you imagine what is going to be the results of your narrative. It is possible to locate a synopsis of the book or film if this assists you. It is not exactly the same when you’re writing content for a site and blog articles. You’ll also see that on a day in which concentration is very hard, you will be in a position to do some writing that is productive in the event that you simply stick it out. Start by turning into a prolific one if you would like to turn into a much better writer. Review what you’ve been requested to address in your homework help cpm essay Occasionally educational associations wish to learn more than your career objectives. Otherwise, you may end up filling your article with advice that is unnecessary. Furthermore, if you’re utilised to cranking out essays in one you’ve got to stop.

و تعالی سازمانی

الف-۱: دوره های آموزشی حوزه مدیریت کیفیت:

 • دوره آموزشی مفاهیم مدیریت کیفیت و آشنایی با استانداردهای IMS برای کارشناسان و مدیران

 

الف-۲: دوره های آموزشی حوزه مدیریت منابع انسانی:

 • دوره های آموزشی تجزیه تحلیل شغل
 • طراحی ساختار سازمانی
 • ارزیابی عملکرد
 • کانونهای ارزیابی و روشهای ارزیابی شغل و شاغل
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
 • طبقه بندی مشاغل
 • ارزشیابی مشاغل با متد هی و جی گروپ
 • آموزش استاندارد ISO 10015 و ISO 29990مدیریت فرآِیند آموزش
 • کارگاه استاندارد مدیریت فرآیند آموزش ( ایزو ۱۰۰۱۵ ) برای کارشناسان آموزش
 • روشهای نیازسنجی آموزشی و تدوین کتابچه دوره های آموزشی
 • روشهای ارزیابی و اثربخشی دور های آموزشی و بازگشت سرمایه در آموزش
 • دوره آموزشی مدلهای شایستگی در سازمان
 • دورهای آموزشی مدلهای استعداد یابی و جانشین پروری در سازمان

 

الف -۳ : آموزشهای  توسعه مهارتهای مدیریتی  – آموزشی حوزه مدیریت استراتژی  و تعالی سازمانی

 • دوره های آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM برای کارشناسان و مدیران
 • سمینار آموزشی آشنایی با روشهای خودارزیابی در جایزه تعالی سازمانی
 • کارگاه آموزشی شبیه سازی جایزه در روش خودارزیابی جایزه تعالی سازمانی
 • کارگاه آموزشی اظهارنامه نویسی و نکات کلیدی در ارزیابی تعالی سازمانی
 • کارگاه آموزشی مدیریت زمان
 • کارگاه آموزشی مدیریت کار تیمی ( Team Working )
 • پکیج دوره های آموزشی ویژه کارکنان جدید الاستخدام ( پرورش کارمندان، اصول برقراری ارتباط مؤثر، رفتارسازمانی و..)
 • پکیج دوره های آموزشی ویژه مدیران و سرپرستان ( پرورش مهارتهای سرپرستی ۱و۲، اصول و فنون مذاکره، مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته، مدیریت رهبری و کار تیمی، مدیریت انتظارات در سازمان، مدیریت ارزیابی عملکرد و..)

 

ب: برگزاری دوره های آموزشی:

 • دوره سبک های مدیریت و رهبری برای مدیران شرکت
 • سمینار آموزشی نقش رهبری واستراتژی در تعالی سازمانی برای مدیران
 • سمینار آموزشی نظام مدیریت شایستگی و جانشین پروری و ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی برای مدیران آموزش
 • سمینار روشهای آموزش الکترونیکی (LMS) و نرم افزار Adobe Connect ( آموزش آنلاین و وب کنفرانس )،
 • سمینار آموزشی ارزشیابی مشاغل با مدل هی گروپ
 • سمینار آموزشی معماری سازمانی و طراحی ساختار با مدل زاکمن

مشاوره و اجرای نیازسنجی آموزش مشاغل