خانه / خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

مشاوره در طراحی و پیاده سازی نظام های تخخصی حوزه مدیریت منابع انسانی:
• طراحی ساختار سازمانی. چارت سازمانی
• مشاوره و اجرای پروژه های تجزیه و تحلیل شغل
• تدوین شرح شغل شرایط احراز و طبقه بندی مشاغل
• ارزشیابی مشاغل سیستم ارزیابی شغل
• تدوین نظام ارزیابی عملکرد با مدلهای مختلف متناسب با سطح بلوغ سازمانی و اهداف سازمان
• استقرارنظام های آموزشی منطبق بر استاندارد ISO 10015 و ISO 29990
• استقرار کانونهای ارزیابی
• استقرار نظام مدیریت دانش

مشاوره حوزه مدیریت استراتژی. مدیریت کیفیت. مدیریت تعالی سازمانی:
• طراحی و استقرار مدیریت استراتژِی ( ماموریت. خط و مشی. استراتژهای سازمان متناسب با شرایط سازمان محیط و افق های برنامه ریزی )
• طراحی و استقرار مدیریت کیفیت جامع
o ایزو کیفیت ۱۹۰۰۱
o ایزو ۱۸۰۰۰
o ایزو ۱۴۰۰۰
• مشاوره در مدیریت تعالی سازمانی و شرکت در جایزه

مشاوره در طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای جامع مدیریت منابع انسانی:
نرم افزارهای اداری ( کارت ساعت. پرواز. رستوران. و… )
نرم افزارهای توسعه منابع انسانی ( ارزیابی عملکرد. مدیریت فرآِیند آموزش . نظام پیشنهادها )
نرم افزار مدیریت دانش