خانه / سوابق تدریس در صنعت

سوابق تدریس در صنعت

 • کارگاه آموزشی مدیریت زمان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بهار ۱۳۹۲
 • کارگاه آموزشی روشهای تحقیق و آمار و تدوین پروپوزال و پایان نامه پژوهشی، دانشگاه پیام نور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه، ۱۳۹۲
 • کارگاه

  Have you ever wondered how to cover essay writing? Is it even possible to make this occur? With this eBook I demonstrate how you can get which you want and will answer the query. We’ll use your present income, monthly expenditures, investments, credit card debt to essay writing service pay for your college degree.

  آموزشی آشنایی با نظام آراستگی محیط کار ( ۵S ) پارک علم و فن آوری بوشهر تابستان ۱۳۹۲

 • کارگاه آموزشی مدیریت کار تیمی ( Team Working ) منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تابستان ۱۳۹۲
 • دوره آموزشی مفاهیم مدیریت کیفیت و آشنایی با استانداردهای IMS برای کارشناسان و مدیران، پتروشیمی جم، بهار و تابستان ۱۳۹۱
 • دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای IMS برای کارشناسان و مدیران، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس-عسلویه، تابستان ۱۳۹۲
 • پکیج دوره های آموزشی ویژه کارکنان جدید الاستخدام ( پرورش کارمندان، اصول برقراری ارتباط مؤثر، رفتارسازمانی و..) شرکت پتروشیمی جم سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲
 • پکیج دوره های آموزشی ویژه مدیران و سرپرستان ( پرورش مهارتهای سرپرستی ۱و۲، اصول و فنون مذاکره، مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته، مدیریت رهبری و کار تیمی، مدیریت انتظارات در سازمان، مدیریت ارزیابی عملکرد و..) شرکت پتروشیمی جم از سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
 • دوره های آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM برای کارشناسان و مدیران،پتروشیمی جم، تابستان و پاییز ۱۳۹۲
 • سمینار آموزشی آشنایی با روشهای خودارزیابی در جایزه تعالی سازمانی، شرکت راهبران پتروشیمی، زمستان ۱۳۹۲
 • کارگاه آموزشی شبیه سازی جایزه در روش خودارزیابی جایزه تعالی سازمانی، شرکت راهبران پتروشیمی، زمستان ۱۳۹۲
 • کارگاه آموزشی ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی (S )، شرکت راهبران پتروشیمی، زمستان ۱۳۹۲
 • کارگاه آموزشی اظهارنامه نویسی و نکات کلیدی در ارزیابی تعالی سازمانی، شرکت راهبران پتروشیمی، پاییز و زمستان ۱۳۹۲
 • کارگاه استاندارد مدیریت فرآیند آموزش ( ایزو ۱۰۰۱۵ ) برای کارشناسان آموزش، راه آوران فنون پتروشیمی، بهار ۱۳۹۳
 • دوره آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM برای سرپرستان، پتروشیمی کاویان، تابستان ۱۳۹۳
 • کارگاه مهارتهای سرپرستی و رفتارسازمانی برای سرپرستان، پتروشیمی کاویان، پاییز ۱۳۹۳
 • دوره سبک های مدیریت و رهبری برای مدیران شرکت پتروشیمی مهاباد، زمستان ۱۳۹۴
 • دوره آشنایی با روشهای نیازسنجی آموزشی و روشهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برای رؤسای واحدها، پتروشیمی مهاباد، زمستان ۱۳۹۴
 • دوره آشنایی با استانداردهای مدیریت کیفیت جامع( IMS ) و تغییرات ویرایش ۲۰۱۶ برای رؤسای واحدها، پتروشیمی مهاباد، زمستان ۱۳۹۴
 • دوره آشنایی با تغییرات مدل تعالی سازمانی EFQM ویرایش ۲۰۱۳ برای کارشناسان و مدیران، شرکت پازارگاد عسلویه، تابستان ۱۳۹۴
 • سمینار آموزشی نقش رهبری واستراتژی در تعالی سازمانی برای مدیران، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، زمستان ۱۳۹۴
 • سمینار آموزشی نظام مدیریت شایستگی و جانشین پروری و ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی برای مدیران آموزش،پتروشیمی های

  If you would like to compose an essay, but you have a history of failing along with your writing and due to that you are going to want to practice. The best way to do this is to request a write my paper mentor or teacher that will help you out. Asking someone else to help out you is the very best thing that you can do to help yourself to make sure that you can write the essay that is best that you’re able to.

  منطقه اقتصادی پارس، زمستان ۱۳۹۴

 • سمینار روشهای آموزش الکترونیکی (LMS) و نرم افزار Adobe Connect ( آموزش آنلاین و وب کنفرانس )، پتروشیمی منطقه پارس، زمستان ۱۳۹۴
 • سمینار آموزشی ارزشیابی مشاغل با مدل هی گروپ، شرکت پژوهان تدبیر، بهار ۱۳۹۵
 • سمینار آموزشی معماری سازمانی و طراحی ساختار با مدل زاکمن، شرکت های منطقه اقتصادی پارس، بهار ۱۳۹۵