خانه / سوابق مشاوره ای – پژوهشی صنعت و دانشگاه

سوابق مشاوره ای – پژوهشی صنعت و دانشگاه

 • مدیر پروژه سنجش رضایت مشتری بخش حمل و نقل شهرداری صفاشهر سال ۱۳۸۴
 • مدیر پروژه ارزیابی کارآیی اقتصادی بیمارستان با مدل DEA سال ۱۳۸۶
 • مدیر پروژه ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس سال ۱۳۸۸
 • ممیز IMS شرکت پتروشیمی جم ۱۳۸۸
 • ارزیابی و رتبه بندی پروژه های بهبود با مدل تعالی سازمانی به روش فازی، ۱۳۸۹
 • سنجش کیفیت خدمات و طراحی خدمات با مدل QFD فازی، جهاد کشاورزی ۱۳۸۹
 • ممیز ISO10015 مدیریت فرآیند آموزش شرکت ایده ۱۳۸۹ تا کنون
 • مشاوره استقرار استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ شرکت ایده نگار پویا در بانک های مختلف
 • ارزیاب تعالی سازمانی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد ماهشهر، ۱۳۹۰
 • ارزیاب تعالی سازمانی پتروشیمی برزویه( نوری)، ۱۳۹۱
 • مدیر پروژه استقرار استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ شرکت پتروشیمی جم، ۱۳۹۰
 • همکار پروژه بازنگری ساختار سازمانی، ارزیابی مشاغل، تدوین شرح شغل و شرایط احراز و نظام پرداخت، شرکت جم صنعت کاران، ۱۳۹۰ با IMQ
 • ارزیاب تعالی سازمانی عملیات غیر صنعنی پازارگاد منطقه ویژه صنعتی انرژی پارس ۱۳۹۲
 • مسئول پروژه عارضه یابی فرهنگ سازمان، شرکت پتروشیمی جم، ۱۳۹۲
 • ارزیاب تعالی سازمانی شرکت توربوکمپرسور نفت ( OTC ) سال ۱۳۹۳
 • ارزیاب تعالی سازمانی بیمه ایران سال ۱۳۹۴
 • مشاور استقرار نرم افزار مدیریت آموزش و ارزیابی اثربخشی و بازرگشت سرمایه با همکاری شرکت ایده نگار پویا در بیش از ۴۰ شرکت ( بانک، بیمه، خدماتی، تولیدی پتروشیمی – پتروشیمی جم، عملیات غیر صنعنی پتروشیمی -پازارگاد و…)
 • مشاور مدیریت منابع انسانی ( تدوین شرح شغل و شرایط احراز، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل ) شرکت پتروشیمی مهاباد سال ۱۳۹۴
 • مشاوره مدیریت فرآیند آموزش ( نیازسنجی آموزشی مشاغل، ارزیابی اثربخشی و بازگشت سرمایه آموزش ) شرکت پتروشیمی مهاباد سال ۱۳۹۴
 • مشاور استقرار سیستم های مدیریت کیفیت جامع (IMS ) شرکت پتروشیمی مهاباد،۱۳۹۴
 • پیاده سازی مدیریت دانش، پتروشیمی جم، ۱۳۹۵
 • مشاوره تعالی سازمانی، شرکت پتروشیمی مهاباد سال ۱۳۹۵