خانه / تالیفات

تالیفات

سیستم مدیریت یکپارچه

 

به کارگیریِ سیستم مدیریت کیفیت، تصمیم استراتژیک سازمان است که می تواند در بهبودِ عملکردِ کلان سازمان، به سازمان کمک کند و بنیانِ خوبی را برای پیشگامی در توسعه ی پایدار، ارائه دهد.
مزایای بالقوه برای سازمان از اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت بر پایه ی این استاندارد بین المللی عبارتند از:
آ)توانایی در ارائه ی پیوسته ی محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات مقرراتی و قانونی را برآورده می کنند،
ب)تسهیلِ فرصت ها برای ارتقای رضایت مشتری،
پ)درنظرگیری ریسک ها و فرصت های مرتبط با بافت سازمان و اهدافش،
ت)توانایی در اثبات انطباق با الزامات مشخص شده ی سیستم مدیریت کیفیت،
این استاندارد بین المللی می تواند هم توسط طرف های درونسازمانی و هم برونسازمانی، مورد استفاده قرار گیرد.
از اهداف این استاندارد بین المللی، این نیست که نیاز برای موارد زیر را تصریح کند:
– همسان سازی در ساختار سیستم های مدیریت گوناگون،
– همترازسازی مستندسازی ساختاربندیِ این استاندارد بین المللی
– به کارگیری واژه شناسیِ به خصوصِ این استاندارد بین المللی در درون سازمان.
الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده در این استاندارد بین المللی، مکمل الزامات محصولات و خدمات هستند.
این استاندارد بین المللی رویکرد فرایندی را به کار می گیرد که چرخه ی طرحریزی-اجرا-بررسی و اقدام (PDCA) و تفکر ریسک-بنیان را به هم می پیوندد……

بخشی از کتاب سیستم مدیریت یکپارچه، به قلم دکتر حجت الله مومنی